South Australia 
Copyright Outback Spirit Tours 2017